برای باز کردن لینک های زیر در صفحه ی جدید، آن ها را مارک کرده و روی آن ها راست کلیک کنید و گزینه ...go to را انتخاب کنید.

 

www.careerride.com/

 

1-Language.com

http://www.1-language.com/

This site has a variety of online ESL learning activities and links. It also allows students to chat with other English learners.

It also offers some teaching jobs like for ESL students, world dictionary, and some links for learning other languages like Spanish, Italian, French and others. It has an online student bookstore, ESL reading Library, ESL grammar quizzes, and ESL News. So, it is great for ESL students.

 

 

Dave Sperling's ESL Cafe

http://www.eslcafe.com/

This is a great website for all ESL learners. It has a variety of activities, links and resources for ESL students.

It has chat central, bookstore, learning new languages, how to teach English, quotes, quizzes, Job Center, Pronunciation Power, help center, photo gallery and other helpful links to ESL students.

 

 

English Daily

http://www.englishdaily626.com/

This website had great links for ESL students like downloading English books, learning American Slang expressions, and English grammar. Also, it has fun activities like chatting and some activities to how to learn English.

 

 

English Forum

http://www.englishforum.com/00/

This website has a lot of general resources for students, including a message board, interactive exercises, and school guides. It can be kind of confusing as there is a lot of information. Also, it has information about English language schools in the USA, Canada, and others. It also has some extra links for teachers. It has a web dictionary. It has an online shopping, but it is not helpful for ESL students.

 

 

ESL Gold

http://www.eslgold.com/

This website offers hundreds of pages of resources on listening, speaking, reading, writing, vocabulary, pronunciation, idioms, TOEFL prep, quizzes and more, all categorized by skill level. It also has some links for teachers like handouts, textbook recommendations, tips for teaching, lesson plans and ideas, teacher resources, and supplementary materials.

 

 

English Jet

http://www.englishjet.com/english_courses_files/resources.htm

This website offers free resources for students and teachers of English like books, dictionaries, E-books, examinations, newspapers, and translations. It also has free test to find your level in English and a special link for teachers.

 

 

English Study Direct

http://www.englishstudydirect.com/OSAC/academicesol.htm

This website offers comprehensive links to various resources for students learning English, including links to language activities, language testing, and useful web tools. It also has dictionaries, translators, general reference e.g. grammar, quotations etc.

 

 

The ESP-EFL British Civilisation Home Page

http://www.english-studies.org

This website offers lots of resources for learning English and close to 2000 exercises. It has some online dictionary and other useful links to other languages.

 

 

The Internet TESL Journal

http://iteslj.org/links/ESL/

It has lots of useful links to ESL students such as tests, quizzes, listening, vocabulary, spelling, speaking, reading, and more. It also has some activities for ESL students.

 

 

The Kent State University ESL OWL

http://dept.kent.edu/english/eslowl

This website offers a number of resources for ESL help such as Kent State University�s ESL OWL (Online Writing Lab) and an Electronic Writing Center for International Writers. It also has a Department of English.

 

 

Marie Nuzzi's ESL Page links

http://www.eslconnect.com/links.html

It is a great compilation of ESL-related resources and websites to help ESL students and the teachers.

 

 

Ohio ESL: English Student Resources

http://www.ohiou.edu/esl/english/index.html

Has many categories of resources for ESL students such as grammar, reading, writing, listening, speaking, and vocabulary. It also has some fun learning activities like audio, and video.

 

 

ESL Partyland

http://www.eslpartyland.com/

This website has over 75 interactive quizzes, 15 discussion forums, interactive lessons on a variety of topics, a chat room, and great links to other websites.

Using English

http://www.usingenglish.com/

It has resources for learning the English language for ESL, EFL, ESOL, and EAP students and teachers. It has online tests and quizzes that are useful for ESL students.

 

 

A Glossary of Grammar Terms

http://www.usingenglish.com/glossary.html

It has helpful links for ESL students who are looking for Glossary of English Grammar Terms. It also has dictionaries and more resources for teachers as well.

iScribe

http://www.iscribe.org/english

Has a site devoted to grammar basics and definitions of grammatical terms. It also has punctuation, spelling, and writing activities.

 

 

Edufind's Online English Grammar

http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm

It has useful resources for ESL students such as adjectives, adverbs, and determiners.

Paul Brians Common Errors in English Site http://www.wsu.edu/~brians/errors/

Has a comprehensive list of errors in English usage and advice for how to avoid them. It is helpful for Students to learn the Common Errors in English.

 

 

A 30 Unit Online Spelling Course

http://www.splashesfromtheriver.com/spelling/courseoutline.htm

It has a free online spelling course and spelling lessons. It is helpful for students who need to improve their spelling and grammar.

Everyday English

http://www.everydayenglish.com/

It has some useful lessons and quizzes for ESL students.

 

 

A Word a Day

http://www.wordsmith.org/awad/index.html

It has audio files so that you can hear the way the word is pronounced.

The University of Picardy Jules Verne (Amiens) Resource Centre

http://www.u-picardie.fr/crl/campus/index.html

This website has useful links for ESL students to help them with their English skills. It also has some fun activities like games.

 

 

Word Surfing

http://www.wordsurfing.co.uk/

This website offers vocabulary learning strategies for students of all ages.

 

 

Remittag's Word A Day

http://www.remittag.com/Yovocabdaily/yovocabword.asp?word=daily

This site has lots of helpful links for ESL students such as quizzes, vocabulary, and jokes.

 

 

English Vocabulary Guide

http://www.languageguide.org/english/

It is an excellent site that helps you to learn the pronunciation and spelling of thousands of words. It also has some writing resources.

 

 

About.com's ESL Reading Resources site

http://esl.about.com/cs/readingresources/

This website offers links to sites that help ESL readers at all levels such as tests, quizzes, lessons, vocabulary, grammar, reading skills, and more.

 

 

Abroad Languages

http://www.abroadlanguages.com/al/la/english.asp

This website offers free language games you can play to learn English. It also has English translation, dictionaries, and more resources.

 

 

Better English

http://www.better-english.com/exerciselist.html

This website offers free online exercises and quizzes as well as a mailing list for teachers and students.

 

 

Boggle's World

http://bogglesworld.com/

Has lots of resources, including crosswords, flashcards, and word searches. It also has online grammar tutorials, and special links to writing skills.

 

 

The ENA ESL site

http://ena.freeenglish.com/new/

This site cannot be found.

 

 

English Forums

http://www.englishforums.com/

It is a great place to learn and discuss the English language with help from professional teachers. Topics include Business English letter writing, Medical English and student chit chat.

 

 

ESL Game

http://www.eslgame.com/

This website offers games to help beginners (and children) learn the rules of English phonics and practice reading.

 

 

English Student

http://www.englishstudent.com/games.htm

Has some free games, quizzes and puzzles that you can play online.

 

 

The ESP-EFL British Civilisation Home Page

http://www.lapasserelle.com/lm/

This website offers lots of resources for learning English and close to 2000 exercises. It also has an online dictionary, quizzes, and more.

 

 

Flo-Joe

http://www.flo-joe.co.uk/

This website offers resources for students preparing for the Cambridge First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) and Certificate of Proficiency in English (CPE). LAtely, They've also added IELTS.

 

 

Free English

http://www.freeenglish.com/

This website offers free English games and software for download. It is a fun and helpful site for ESL students.

 

 

Free English Games

http://www.free-english-games.com/

This website offers free games in English. It has cool games to help ESL students with their English skills.

 

 

Learning Vocabulary Can Be Fun

http://www.vocabulary.co.il/

It has excellent online games, including Hangman and Word search. It requires Flash plug in. It has cool activities to help ESL students with their English.

 

 

Nada's ESL Island

http://nadabs.tripod.com/

This website offers various free materials for teachers and students, and organized links and resources on ESL.

 

 

Offshore English

http://www.offshore-english.co.nz/

It is an ESL site from New Zealand, contains online lessons, games and activities for teachers and students. It has useful links such as listening, tests, vocabulary, and more.

 

 

Randall's ESL Cyber Listening Lab

http://www.esl-lab.com/

This website offers free audio and video quizzes (including related software) for all levels of English learners and it has other links to other listening sites.

 

 

Real English

http://www.real-english.com/

This website offers free interactive lessons for free to download.

 

 

Internet TESL Journal's Self-Study Quizzes for ESL Students

http://a4esl.org/q/h/

This site offers self-study quizzes for ESL students including grammar and vocabulary quizzes.

 

 

The English Learner Website

http://www.angelfire.com/on/topfen

It has tests, games, jokes, and puzzles, plus a free weekly newsletter, and a special link to test your English.

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Categorised list of training websites:

 

 

Grammar and Usage

  

Use these sites to boost your grammar knowledge, from verb tenses to noun placement.

 1. Purdue Online Writing Lab: The OWL is a wonderful repository of practice sheets and linguistic primers for learners at all levels.
 2. Dave’s ESL Cafe: ESL teacher Dave Sperling’s in-depth site provides numerous lessons about sentence structure, word use, and more.
 3. The English Learner Movie Guides: This site takes popular movies and uses their summaries and idioms to discuss the English language. Great for ESL students with a love of U.S. culture.
 4. ESL Partyland: The festive name is an indicator of how laid-back this handy ESL site can be. Various exercises let students practice writing and reading as they use external sites to boost their comprehension.
 5. Breaking News English: These inventive lesson plans teach ESL by drawing inspiration from recent news and global affairs. Packed with information about word usage, grammar, and more.
 6. ESL-Lounge: Hundreds of awesome exercises make this site a fantastic tool for students. Parts of speech and vocabulary are classified by difficulty.
 7. Activities for ESL Students: This pared-down website offers grammar quizzes at multiple degrees of difficulty and for learners from dozens of different language backgrounds.
 8. Using English: A handy reference guide to major parts of speech and their usage, with bonus material for ESL instructors.
 9. 5-Minute English: This wonderful site not only offers a variety of lessons and exercises, it also boasts links to other helpful ESL programs, books, and schools.
 10. English, Baby!: Download MP3s, join chat rooms, take quizzes, and more on this useful site.
 11. English Forums: Get help from English speakers or other ESL learners in the world’s largest ESL network. Don’t be afraid to speak up and ask questions.

 

Spelling and Pronunciation

 

These sites will help ESL students learn how to speak or spell the English words they’ve been learning.

 1. Business English Lessons: There are dozens of key phrases on this site complete with audio clips to help ESL students practice clear pronunciation.
 2. Antimoon: Learn to recognize the sounds in the English language and use correct intonation.
 3. English Zone: Take on English spelling, including possessives, verb endings, contractions, and more, with this site.
 4. Learn That Word: Learn vocabulary and spelling on this site. You can narrow down your lessons by commonly misspelled words or TOEFL vocabulary.
 5. BBC Learning English: This resource from the British channel offers all kinds of lessons and tips for learning English, including pronunciation, vocab, and grammar lessons.
 6. Learn English Kids, British Council Though this site is aimed at kiddos, anyone trying to get a grasp on English spelling and speaking will find its games fun and useful.
 7. English Leap: This site has several helpful pages; this one in particular gives a great overview of pronunciation rules for different letter combinations in English.
 8. Funbrain: This site has a lot of games for kids to learn all kinds of subjects, but ESL students can use it to make their reading lessons more fun. Play the reading games or the Spell Check quiz to practice your spelling.

 

Vocabulary and Writing

 

Building a vocabulary is one of the most important parts of mastering a language. These sites help students start adding words to their vocabulary, learning how to use them verbally and on paper.

 1. Answers.com’s Idiom Dictionary: When a phrase doesn’t make sense literally, turn to this idiom dictionary to understand what it means.
 2. Flash Card Exchange: This browser-based tool lets you study thousands of words, create your own flash cards, and sort cards based on category and learner language.
 3. 20-Minute ESL Lessons: These audio lessons cover basic vocabulary for a variety of everyday situations, including office life.
 4. Vocabulary Can Be Fun: This site offers a variety of entertaining games designed to enhance vocabulary use through interactive play.
 5. Pizzaz: This site uses poems and short stories as writing examples and exercises to teach creative writing and usage.
 6. About.com English Vocabulary: About.com has a number of resources for ESL including these helpful business vocabulary lessons for several different industries.
 7. Aardvark’s English Forum: In the student section of this forum, you can read famous quotations, work your way through novels in English, and do interactive language exercises to understand the written English language better.
 8. Vocaboly: Download a free trial of this site’s vocabulary builder and then test your knowledge.

 

Quizzes and Worksheets

 

Put your knowledge to the test with these helpful tools.

 1. Self-Study Quizzes for ESL Students: Just what it sounds like. These tests will help students learn grammar, tricky words, vocabulary, and more.
 2. Vocabulary Quizzes: These word quizzes cover everything from animals and food to famous quotes and American slang.
 3. Advanced English Grammar Exercises: This plain website hosts dozens of detailed quizzes broken down by topic.
 4. ESL Resource Center: This site was created for ESL teachers, so plenty of worksheets, tips, and lessons are available and work well even for those teaching themselves or trying to get ahead.
 5. ESL HQ: Get access to hundreds of worksheets for learning English from this online forum.
 6. iSL Collective: This ESL teachers’ forum is a great place to find worksheets for practice or teaching yourself English. Browse through hundreds of topics that have already been uploaded, and check back for more as teachers around the world add them.
 7. English Gateway: Download these ESL worksheets to test yourself and use the teacher notes to double-check your knowledge.

 

Podcasts

 

These podcasts make great instructional tools for students on the go.

 1. ESL Podcast: Regular updates and easy categorization make this podcast a great resource.
 2. LanguageCaster: A large majority of the non-English-speaking world is crazy about football (soccer to Americans), so this podcast uses sporting news and analogies to teach English.
 3. China232: There are dozens of helpful podcast lessons here that students can use to learn about North American language and culture.
 4. Culips: Billed as “a podcast for English learners throughout the world,” this fantastic site tailors content to a variety of languages. Hosts use news, history, and slang to break down the quirks of the English language.
 5. ESL Aloud: These lessons range from basic word instruction to more complex scenarios like going to the store or working in an office.
 6. Podcasts in English: This site offers free podcasts for anyone looking to learn English. They’re separated by skill level and subject so you can choose what fits you best.
 7. British Council Learn English: The British Council provides three series of podcasts to help learn the language and practice your listening skills.

 

YouTube Channels

 

Lessons that you can both see and hear can make all the difference in your conversational English. Check out these YouTube channels to get the experience of talking to someone face-to-face and don’t be afraid to talk back!

 1. VOA Learning English: With this Voice of America channel, you can hear news and feature stories in American English, but spoken 33% slower than normal to make it easier to follow along. You’ll get a grasp on a wide range of vocabulary subjects.
 2. Listen and Read Along: This is exactly what it sounds like. Listen to stories and read along with them by following the highlighted word. Hear pronunciation and intonation while getting a better grasp on sentence structure.
 3. TOEFL TV: Get English-learning tips and learn about questions that appear on the TOEFL test.
 4. OMGmeiyu’s channel: This site is great for Chinese speakers. YouTube user OMGmeiyu uses her animated style and knowledge of Chinese to help native Chinese speakers learn English in a fun and relatable way.
 5. English with Jennifer: The host of this channel is a great ESL teacher for those who needs more guidance than just reading off of websites. She’s separated her videos into playlists covering vocabulary, verb tenses, pronunciation, and more.
 6. English Teacher Melanie: If you need some help with your pronunciation, particularly with an American accent, English Teacher Melanie goes into detail in her videos, covering each sound and explaining differences between American pronunciation and that of other areas.
 7. EF podEnglish: These English lessons are broken up into five-minute chunks and by skill level, so you can get a quick lesson whenever you can fit it in.
 8. Teacher Phil: Study basic English, business English, idioms, and more with Teacher Phil. You’ll learn how to speak with an American accent and use proper English, even taking on some of the more confusing language rules.
 9. BBC Learning English’s Channel: We mentioned BBC’s great site for learning English, but their YouTube channel has just as much to offer. Watch “The Flatmates,” a soap opera made for learning English, or learn about different idioms.

 

 

 

More resources:

 

 

http://www.english-daily.com

http://www.manythings.org

http://www.englishclub.com

http://www.englishpage.com

http://www.esl-galaxy.com/multimedia.htm

http://www.wsu.edu/~brians/errors/errors.html

http://wps.ablongman.com/long_hult_nch_3/22/5797/1484087.cw/index.html

http://www.englishforum.com/00/interactive

http://www.really-learn-english.com/useful-links.html

http://www.esl-lounge.com/level6.shtml

http://www.flo-joe.co.uk/cpe/students/strategy/p3pt2a.htm

 http://www.eslgold.com

http://www.usingenglish.com

http://www.usingenglish.com

http://www.chaffey.edu/esl/esl_students

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

زبان آموزان اکسیر

 

اکسیر آیلتس پس از سال ها فعالیت درخشان و مستمر به آکادمی زبان اکسیر گسترش یافته و هم اکنون در زمینه های زبان عمومی، آیلتس، تافل، PTE و GRE فعالیت دارد. تمامي خدمات اين مجموعه، حسب مورد، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است. | www.IELTS-Elixir.com | All rights reserved