برنامه کلاس ها و دوره های آمادگی آیلتس در آکادمی زبان اکسیر

General English and IELTS Courses in Exir Academy

 

 کلاس آیلتس

 

 هزینه دوره های گروهی و خصوصی مکالمه و آیلتس در آکادمی زبان اکسیر

دوره های گروهی زبان عمومی و آیلتس در آکادمی زبان اکسیر (حضوری) + قیمت به تومان
مکالمه و زبان عمومی هر ترم ۱۱ جلسه ۲ ساعته ۱۷۰.۰۰۰
آمادگی آیلتس هر ترم ۱۱ جلسه ۲ ساعته ۱۹۰.۰۰۰

 

دوره های خصوصی زبان عمومی، آیلتس، تافل و PTE در آکادمی زبان اکسیر (حضوری یا آنلاین) + قیمت به تومان
یک  نفر دو الی سه جلسه در هفته هر جلسه ۱۱۴.۰۰۰ تومان

 

برنامه شروع دوره های جدید IELTS و مکالمه در اکسیر آیلتس

 

 قبل از انتخاب دوره، در تعیین سطح آنلاین آکادمی اکسیر، آزمون زبان عمومی را شرکت کرده و سپس برای آزمون شفاهی و دریافت مشاوره از مشاورین آکادمی اقدام کنید. جدول زیر ممکن است به روز نباشد. آخرین اطلاعات را با تماس مستقیم دریافت کنید.

 

شروع دوره های جدید حضوری IELTS و مکالمه در آکادمی اکسیر به ترتیب سطح

 کد دوره

 اکسیر دوره

نام دوره حضوری

 

تاریخ شروع دوره بعدی

ظرفیت مانده

روزهای برگزاری

زمان برگزاری

i Beg کلاس زبان استارتر

Beginner

 

۱) در حال برگزاری

۱) در حال اتمام

۱) در حال برگزاری

۲) سه شنبه ۲۰ آذر

۲) در حال اتمام

۲) در حال اتمام

۲) پنجشنبه ۲۲ آذر

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

شنبه و چهارشنبه

پنجشنبه ها

۴:۳۰ الی ۶:۴۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۴۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۴۰ عصر

۱ الی ۵ عصر

i Ele کلاس زبان Elementary

Elementary

 

۱) در حال برگزاری

۱) سه شنبه ۲۷ آذر

۱) در حال اتمام

۲) چهارشنبه ۲۱ آذر

۲) در حال برگزاری

۳) شنبه ۲۴ آذر

۳) در حال برگزاری

۳) سه شنبه ۲۰ آذر

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

یکشنبه و سه شنبه

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

دوشنبه ها

یکشنبه و سه شنبه

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ تا ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

i Pre کلاس زبان Pre Intermediate

Pre Intermediate

 

۱) چهارشنبه ۲۱ آذر

۱) در حال برگزاری

۱) در حال برگزاری

۱) سه شنبه ۲۰ آذر

۱) در حال برگزاری

۱) در حال برگزاری

۲) شنبه ۱۰ آذر

۲) در حال برگزاری

۲) در حال اتمام

۲) یکشنبه ۲ دی

۲) چهارشنبه ۲۱ آذر

۳) دوشنبه ۲۶ آذر

۳) در حال برگزاری

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

شروع شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

۳ نفر

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

یکشنبه و سه شنبه

یکشنبه و سه شنبه

دوشنبه ها

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

شنبه و چهارشنبه

شنبه و چهارشنبه

دوشنبه ها

یکشنبه و سه شنبه

۲:۳۰ الی ۴:۳۰ ظهر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۲:۳۰ الی ۴:۳۰ بعدازظهر

۴:۳۰ تا ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

i Inter 03 Intermediate web

Intermediate

 

۱) در حال اتمام

۱) در حال برگزاری

۱) شنبه ۲۴ آذر

۱) سه شنبه ۲۰ آذر

۱) در حال برگزاری

۱) در حال برگزاری

۱) در حال برگزاری

۲) در حال برگزاری

۲) سه شنبه ۲۷ آذر

۳) در حال برگزاری

۳) سه شنبه ۲۰ آذر

۳) چهارشنبه ۲۱ آذر

۳) در حال اتمام

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

شنبه و چهارشنبه

شنبه و چهارشنبه

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

یکشنبه و سه شنبه

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

شنبه و چهارشنبه

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

               
i Prep 1 کلاس زبان آمادگی آکادمیک Academic Preparation 1
 

سه شنبه ۲۰ آذر

یکشنبه ۱۸ آذر

شنبه ۱۷ آذر

چهارشنبه ۵ دی

یکشنبه ۲ دی

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

۲ نفر

۳ نفر

یکشنبه و سه شنبه

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

 ۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

i Prep 2 کلاس زبان آمادگی آکادمیک Academic Preparation 2
 

در حال اتمام

یکشنبه ۱۸ آذر

در حال برگزاری

شنبه ۱۷ آذر

چهارشنبه ۵ دی

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

۳ نفر

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

شنبه و چهارشنبه

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

               
i Exir 1 کلاس اکسیر آیلتس ۱

IELTS Elixir 1

 

در حال اتمام

در حال برگزاری

چهارشنبه ۲۱ آذر

در حال برگزاری

یکشنبه ۲ دی

در حال اتمام

شنبه ۱۷ آذر

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

۲ نفر

تکمیل شد

تکمیل شد

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

شنبه و چهارشنبه

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

i Exir 2 کلاس اکسیر آیلتس ۲

IELTS Elixir 2

 

در حال اتمام

در حال برگزاری

در حال برگزاری

در حال اتمام

یکشنبه ۱۸ آذر

در حال برگزاری

شنبه ۱۷ آذر

 تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

یکشنبه و سه شنبه

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

i Exir 3 کلاس اکسیر آیلتس ۳

IELTS Elixir 3

 

در حال اتمام

در حال برگزاری

در حال برگزاری

چهارشنبه ۵ دی

در حال اتمام

در حال برگزاری

شنبه ۱۷ آذر

 تکمیل شد

 تکمیل شد

تکمیل شد

۲ نفر

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

i Exir 4 کلاس اکسیر آیلتس ۴

IELTS Elixir 4

 

در حال برگزاری

چهارشنبه ۵ دی

در حال برگزاری

در حال برگزاری

شنبه ۱۷ آذر

تکمیل شد

۳ نفر

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

شنبه و چهارشنبه

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۴:۳۰ الی ۶:۳۰ عصر

۶:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

               
i Read کارگاه ریدینگ آیلتس

Elixir's IELTS

Reading Workshop

 

در حال برگزاری

در حال اتمام

دوشنبه ۳ دی

در حال برگزاری

شنبه ۱۷ آذر

 تکمیل شد

 تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

دوشنبه ها

شنبه ها

دوشنبه ها

سه شنبه ها

شنبه ها

 ۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

 ۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

 ۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

 ۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

 ۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

i Write کارگاه رایتینگ آیلتس

Elixir's IELTS

Writing Workshop
 

دوشنبه ۳ دی

در حال اتمام

در حال اتمام

در حال برگزاری

شنبه ۱۷ آذر

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

پنجشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

شنبه ها

 ۱۳ الی ۱۷ عصر

 ۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

 ۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

 ۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

 ۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

i Lis

i Spk

کارگاه دو مهارتی لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

Elixir's IELTS Listening

& Speaking Workshop
 

در حال اتمام

در حال اتمام

دوشنبه ۳ دی

شنبه ۲۴ آذر

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

تکمیل شد

دوشنبه ها

پنجشنبه ها

دوشنبه ها

شنبه ها

 ۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

 ۱۳ الی ۱۷ عصر

 ۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

 ۴:۳۰ الی ۸:۳۰ عصر

               

 

 

طرح دوره های آنلاین IELTS به صورت پکیجی (همراه با پشتیبانی انتخابی) در آکادمی زبان اکسیر

 

 اکسیر دوره

نام دوره آنلاین آیلتس

حداقل سطح لازم برای شرکت در این دوره

تاریخ شروع

طول دوره

زمان برگزاری

خرید

04 Writing tube web

IELTS Writing

(Online Course)

کلاس زبان Upper Intermediate

شروع دوره به محض خرید

پنج هفته

۲۴ ساعت روز

۷ روز هفته

به زودی

کارگاه ریدینگ آیلتس

IELTS Reading

(Online Course)

کلاس زبان Upper Intermediate

شروع دوره به محض خرید

پنج هفته

۲۴ ساعت روز

۷ روز هفته

به زودی

02 Listening tube web

IELTS Listening

(Online Course)

کلاس زبان Upper Intermediate

شروع دوره به محض خرید

پنج هفته

۲۴ ساعت روز

۷ روز هفته

به زودی

01 Speaking tube web

IELTS Speaking

(Online Course)

کلاس زبان Upper Intermediate

شروع دوره به محض خرید

پنج هفته

۲۴ ساعت روز

۷ روز هفته

به زودی

 

آموزش آنلاین آیلتس به صورت پکیجی (دوره غیرحضوری آیلتس، پکیج های آموزشی آیلتس)

دوره های گروهی با استفاده از تعداد بسیار زیادی ویدیو آموزشی و اسایدآموزشی آیلتس برگزار می شوند. در صورت تهیه پکیج کامل همراه با پشتیبانی، با استفاده از اپلیکیشن های ارتباطی مثل اسکایپ و واتسپ پشتیبانی آنلاین و به صورت حضوری با هماهنگی قبلی پشتیبانی حضوری انجام می شود. پس از خرید پکیج، برنامه دوره معرفی شده و مواد آموزشی در اختیار شما قرار می گیرد. مواد آموزشی، اسلاید، فایل های صوتی و ویدیوهای اکسیر آیلتس می باشند. بعد از هر آموزش، در هر پکیج، تمرین هایی وجود دارد که با انجامشان، متقاضیان می توانند خود را محک زده و تمرین کنند. در صورت تهیه پکیج کامل همراه با پشتیبانی، متقاضیان تمرینات خود را برای منتورشان می فرستند و فیدبک دریافت می کنند.

 

۰ اگر پکیج "فقط آموزش" را تهیه کنید، فقط ویدیوها و اسلایدهای آموزشی در اختیار شما قرار می گیرد.

 

۰ اگر پکیج "آموزش به همراه پشتیبانی منتور" را تهیه کنید، علاوه بر ویدیوها و اسلایدهای آموزشی، یک منتور آیلتس پشتیبان دوره شما بوده و بر روند دوره شما نظارت دارد. منتور شما تکلیف های شما را بررسی کرده و نکاتی جهت بهبود وضعیت شما ارائه می دهد. پس از ارزیابی تمرینات، بازخورد لازم ارایه شده و جلسات بعدی به همین منوال برگزار می گردند.در این پکیج، منتور شما به صورت حضوری در محل آموزشگاه و بصورت آنلاین از طریق اسکایپ یا واتسپ در دسترس است.

 

طول هر دوره ۵ هفته بوده و شما به روزی ۳ الی ۴ ساعت تمرین نیاز دارید. طول دوره ها بیشتر نشده و پس از اتمام طول دوره، و در صورت تمام نشدن دوره (به هر دلیلی مثل مشغله زیاد زبان آموز)، ادامه خدمات ارائه نخواهد شد و مسولیت آن بعهده متقاضی می باشد. پس قبل از خرید برنامه خود را حتما چک کنید.

 

 

 

طرح درس و برنامه کلی دوره های آمادگی IELTS در اکسیر آیلتس

کلاس آیلتس از پایه تا پیشرفته آزمون آیلتس

 

  برنامه کلی کارگاه های مهارت محور آمادگی آیلتس در آکادمی زبان اکسیر

نام کارگاه: دو مهارتی لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

نام کارگاه: تک مهارتی رایتینگ آیلتس

نام کارگاه: تک مهارتی ریدینگ آیلتس

 IELTS Listening and Speaking Workshop

IELTS Writing Workshop

IELTS Reading Workshop

کارگاه دو مهارتی لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

کارگاه رایتینگ آیلتس

کارگاه ریدینگ آیلتس

     

مجموع ساعات دوره

مجموع ساعات دوره

مجموع ساعات دوره

۳۲ ساعت ۱۶جلسه ۲ ساعته

۲۰ ساعت ۱۰جلسه ۲ ساعته

۲۰ ساعت ۱۰جلسه ۲ ساعته

مدت دوره

مدت دوره

مدت دوره

دوجلسه در هفته: ۸ هفته

دوجلسه در هفته: ۵ هفته

دوجلسه در هفته: ۵ هفته

۲۹۰.۰۰۰ تومان

۱۹۰.۰۰۰ تومان

۱۹۰.۰۰۰ تومان

 

 

 برنامه کلی دوره های آمادگی آیلتس در آکادمی زبان اکسیر

نام دوره

نام دوره

نام دوره

نام دوره

IELTS Elixir 4

IELTS Elixir 3

IELTS Elixir 2

IELTS Elixir 1

کلاس آیلتس اکسیر ترم ۴ کلاس آیلتس اکسیر ترم ۳ کلاس آیلتس اکسیر ترم ۲ کلاس آیلتس اکسیر ترم ۱
       

مجموع ساعات دوره

مجموع ساعات دوره

مجموع ساعات دوره

مجموع ساعات دوره

۲۲ ساعت ۱۱جلسه ۲ ساعته + یک آزمون آزمایشی

۲۲ ساعت ۱۱جلسه ۲ ساعته + یک آزمون آزمایشی

۲۲ ساعت ۱۱جلسه ۲ ساعته + یک آزمون آزمایشی

۲۲ ساعت ۱۱جلسه ۲ ساعته + یک آزمون آزمایشی

مدت دوره

مدت دوره

مدت دوره

مدت دوره

دوجلسه در هفته: ۵ هفته

دوجلسه در هفته: ۵ هفته

دوجلسه در هفته: ۵ هفته

دوجلسه در هفته: ۵ هفته

۱۹۰.۰۰۰ تومان

۱۹۰.۰۰۰ تومان

۱۹۰.۰۰۰ تومان

۱۹۰.۰۰۰ تومان

 

برنامه کلی دوره های مکالمه و زبان عمومی انگلیسی در آکادمی زبان اکسیر

نام دوره

نام دوره

نام دوره

نام دوره

نام دوره

نام دوره

Beginner

Elementary

Pre Intermediate

Intermediate

Upper Intermediate

Advanced

کلاس زبان استارتر کلاس زبان Elementary کلاس زبان Pre Intermediate کلاس زبان Intermediate کلاس زبان Upper Intermediate کلاس زبان Advance
           

تعداد ترم

تعداد ترم

تعداد ترم

تعداد ترم

تعداد ترم

تعداد ترم

۲

۳

۳

۳

۴

۴

هزینه ی هر ترم (تومان)

هزینه ی هر ترم (تومان)

هزینه ی هر ترم (تومان)

هزینه ی هر ترم (تومان)

هزینه ی هر ترم (تومان)

هزینه ی هر ترم (تومان)

۱۷۰.۰۰۰ تومان

۱۷۰.۰۰۰ تومان

۱۷۰.۰۰۰ تومان

۱۷۰.۰۰۰ تومان

۱۷۰.۰۰۰ تومان

۱۷۰.۰۰۰ تومان

 

قبل از انتخاب دوره، در تعیین سطح آنلاین آکادمی شرکت کنید.

 

کلاس های خصوصی مکالمه و آمادگی آیلتس به صورت حضوری و آنلاین

 دوره خصوصی یک نفره  دو یا سه جلسه در هفته  هر جلسه ۱۱۴.۰۰۰ تومان
 دوره خصوصی دو نفره  دو یا سه جلسه در هفته  هر جلسه، ۱۳۶.۸۰۰ تومان
 دوره خصوصی سه نفره  دو یا سه جلسه در هفته  هر جلسه، ۱۴۸.۲۰۰ تومان
 دوره خصوصی چهار نفره  دو یا سه جلسه در هفته  هر جلسه، ۱۵۹.۶۰۰ تومان
 

توجه: با اضافه شدن افراد به کلاس خصوصی آیلتس، مبلغ هر جلسه و تعداد آن به این شکل افزایش می یابد:

۲ نفره ۲۰٪ - ۳ نفره ۳۰٪ - ۴ نفره ۴۰٪

 


برای اطلاعات بیشتر کلاس های خصوصی، نکات ریز دوره خصوصی IELTS و دوره آنلاین IELTS را ببینید.


شرح متد و محتوای دوره های آمادگی آیلتس در آموزشگاه زبان اکسیر

اکسیر آیلتس برای آموزش IELTS در کلاس آیلتس از جزوات و اسلاید های اساتید خود (اساتید با نمره ۸.۵ آیلتس آکادمیک) استفاده می کند.

این اسلایدهای آموزشی آیلتس در واقع چکیده و یا اکسیر ده ها کتاب آموزشی آیلتس و مهم تر از آن، مطالب آکادمیک در سطوح دانشگاهی می باشد؛ مطالبی که در هیچ کتاب آموزشی آیلتس پیدا نمی شود؛ و همین ها هستند که باعث می شوند شما بتوانید به نمره ی ۷ آیلتس و بالاتر برسید.

در ابتدای هر کلاس IELTS، اسلاید های مربوطه به زبان آموزان اکسیر داده می شود. این اسلایدهای آموزشی، با جزوات تمرینی همراه است که جزوه ها نیز در اختیار متقاضیان IELTS قرار می گیرد. انجام این تمرین های تخصصی زیر نظر متخصصین آیلتس، شخص را به مرحله تسلط خواهد رساند.

متقاضیان محترم می توانند در دوره های ترمیک آیلتس که درکل ۴ ترم می باشد شرکت کرده و یا در کارگاه های مهارت محور آیلتس فقط برای افزایش یک یا چند مهارت شان شرکت کنند. برای اطلاعات بیشتر برای دریافت مشاوره اقدام کنید.


Demo

دانلود دموی اسلایدهای آموزشی اکسیر آیلتس

 

دانلود دموی اسلایدهای رایتینگ تسک 2 آیلتس | دانلود دموی اسلایدهای رایتینگ تسک 1 آیلتس

 

 


قبل از ثبت نام در دوره ها می بایست در تعیین سطح آنلاین آکادمی اکسیر، آزمون زبان عمومی را شرکت کرده و سپس برای آزمون شفاهی و دریافت مشاوره از مشاورین آکادمی اقدام کنید.


 

 نکات مهم دوره IELTS در آکادمی زبان اکسیر

دوره های آیلتس در اکسیر آیلتس شما را از پایه زبان انگلیسی تا نمرات بالای آیلتس آکادمیک و جنرال آماده می کند. این یعنی نیازی به خواندن انگلیسی عمومی در آموزشگاه های دیگر را ندارید و حتی می توانید از صفر شروع کنید. پس جای هیچ نگرانی ای نیست.

مواد درسی اسلایدهای آموزشی تهیه شده توسط اساتید(با نمره ۸.۵ آیلتس آکادمیک به اضافه کتاب های کمکی می باشد.

 

کلاس های آیلتس در آکادمی زبان اکسیر آیلتس به صورت تخصصی فقط بر روی مطالب آموزشی آیلتس تشکیل می شوند و اساتید می توانند به وضعیت آموزشی تک تک زبان آموزان در خصوص آزمون آیلتس رسیدگی کنند.

 

برای شرکت در دوره های آمادگی آیلتس و کلاس های آیلتس می بایست در تعیین سطح آنلاین آکادمی اکسیر، آزمون زبان عمومی را شرکت کرده و سپس برای آزمون شفاهی و دریافت مشاوره از مشاورین آکادمی اقدام کنید.

 


 قبل از هرچیز، یک کلاس آیلتس خوب، باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

ویژگی یک کلاس آیلتس خوب را بخوانید و سپس بهترین دوره IELTS را ببینید.


 

ویژگی کلاس های آیلتس اکسیر آیلتس

کلاس آیلتس

 

 

کلاس های متنوع

کلاس های مهیج و با انرژی

کلاس های Fun

کلاس های مدرن

استفاده از وسایل آموزشی مدرن

اساتید جوان، با تجربه و با دانش مناسب

 

دوره آیلتس

 

 

محیط و اخلاق حرفه ای و به دور از حاشیه

دوره آیلتس اکسیر

 

 

سیستم آموزشی حرفه ای طبق syllabus های آموزشی British Council و دانشگاه Cambridge انگلستان

دوره آیلتس

 

تمرکز و داشتن تخصص بر روی آزمون بین المللی IELTS

کلاس آیلتس

 

 

کلاس های نیمه خصوصی و نیمه گروهی آیلتس برای بازدهی بیشتر

کلاس نیمه خصوصی و نیمه گروهی IELTS 

 

 

واقع شده در قلب آموزشی تهران (روبه روی دانشگاه تهران) برای شرکت در کلاس های حضوری

آموزشگاه زبان انقلاب دانشگاه تهران

 


آیلتس امتحانیست که درهای جهانی شدن را به روی شما می گشاید... 

آکادمی اکسیر مجموعه ی است که درهای آیلتس را به روی شما می گشاید...

آکادمی اکسیر اولین قدم است برای شروع ماجراجویی شما...

کلاس آیلتس 


 کلاس آیلتس

...آیلتس را چون اکسیری بنوشید...

درباره ی اکسیر آیلتس

 

Save

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

اکسیر آیلتس پس از سال ها فعالیت درخشان و مستمر به آکادمی زبان اکسیر گسترش یافته و هم اکنون در زمینه های زبان عمومی، آیلتس، تافل، PTE و GRE فعالیت دارد. تمامي خدمات اين مجموعه، حسب مورد، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است. | www.IELTS-Elixir.com | All rights reserved